Esco Lexicon® ULT Freezer Now Carries the UL Mark


Sep 13, 2012

Esco Lexicon® ULT Freezer Now Carries the UL Mark

ตู้แช่เยือกแข็งอุณหภูมิต่ำ Lexicon® รุ่น U-Series ของ Esco ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก UL’s และขณะนี้ได้ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน UL

เครื่องหมายรับรอง UL บนสินค้า หมายถึงสินค้านั้นผ่านการทดสอบและการประเมิน ตามเกณฑ์การประเมินที่เป็นไปตามมาตรฐานของ UL

UL อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าได้เฉพาะที่กับสินค้าที่มั่นใจว่าดีที่สุด ปลอดภัยที่สุดเท่านั้น ทั้งเป็นเครื่องยืนยันในคุณภาพที่เป็นเลิศของตู้แช่เยือกแข็งอุณหภูมิต่ำ Lexicon