NEW Esco White Paper - Effectiveness of ULPA Filter for Contamination Control in CO2 Incubators


May 06, 2011

 วันที่ 7 มิถุนายน 2011 Esco ได้ออกบทความใหม่เกี่ยวกับ ผลที่ได้จากการใช้ ULPA filter ในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนจากอากาศภายในตู้บ่มเพาะเลี้ยงเซลล์ภายใต้ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์


 ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเซลล์ภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ผ่านการพิสูจน์โดยใช้เวลานับปีว่าเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้และใช้งาน ง่ายสำหรับนักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานในห้องแล็ป มีการใช้งานอย่างกว้างขวางสำหรับงานเลี้ยงเซลล์ การศึกษาด้านชีวเคมี เภสัชกรรม และการแปรรูปอาหาร


ตู้อบสำหรับห้องปฏิบัติการถูกใช้สำหรับเลี้ยงเซลล์และเก็บเซลล์ และมีหลายขนาดและหลากชนิดให้เลือก ขณะเดียวกัน ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเซลล์ภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ใช้เพื่อควบคุม 3 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อเนื้อเยื่อสัตว์ และ สิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงเซลล์สัตว์ นั่นคือ ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ (RH)


สภาวะแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมอย่างดีซึ่งปลอดจากการปนเปื้อนเป็นสิ่งที่ สำคัญมากในการส่งเสริมในการเจริญเติบโตของเซลล์ หลายปีมาแล้วที่สิ่งปนเปื้อนเป็นประเด็นที่จริงจังมากในแง่ความสะอาดภายใน ตู้ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเซลล์ภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การปนเปื้อนจากจุลชีพสาเหตุจากแบคทีเรีย สปอร์ของแบคทีเรีย ไวรัส ไมซีโตเซา ยีสต์ หรือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอื่นๆ บ่อยครั้งเป็นสาเหตุหลักต่อความเสี่ยงในการทดลองเลี้ยงเซลล์


โรงงานผลิตหลายแห่งได้ทำงานเพื่อในส่วนที่ท้าทายกับงานเลี้ยงเซลล์นี้ และหนึ่งในนั้นคือการลดการปนเปื้อนทางอากาศ ทุกวันนี้มีตู้อบจำนวนมากที่มีในตลาดที่นำเสนอการลดการปนเปื้อนโดยการใช้ อุณหภูมิสูงซึ่งทำงานเหมือนการทำความสะอาดตัวเองในตู้อบ

 
 นอกจากนี้ยังมีวิธีการลดการปนเปื้อนที่ทำการกำจัดการปนเปื้อนภายในตู้ตลอด เวลาที่ตู้ทำงาน โดยไม่ต้องมีการเริ่มต้นตั้งค่าการทำงานใหม่ เทคโนโลยีที่พูดถึงคือการใช้การกรองด้วยแผ่นกรองชนิด ULPA เพื่อกำจัดฝุ่นละอองในอากาศและการปนเปื้อนอย่างต่อเนื่องในอากาศ ทั้งนี้รวมถึงอนุภาคใดๆในอากาศที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.12 ไมครอนด้วย

 

การทำสอบทางกายภาพนี้ดำเนินการอย่างถูกต้อง โดย Esco และสามารถใช้เพื่อรับรองคุณสมบัติของอุปกรณ์เครื่องมือได้ โดยใช้เกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ การทดสอบนี้ได้ทำการทดสอบกับสปอร์ของ B. subtilis var globigii
 

ผลการทดสอบนี้ชี้ให้เห็นว่า ULPA filter ที่ใช้ในระบบหมุนเวียนอากาศ มีประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศภายในตู้ผ่านระบบอากาศภายในได้ โดยเฉพาะกับความสะอาดของตู้บ่มเพาะเลี้ยงเซลล์ และมีผลต่อการเลี้ยงเซลล์ในห้องแล็ปด้วย

 

 

Download White Paper ดาวน์โหลดบทความ