NEW White Paper from Esco Documents Downflow Booth Surrogate Performance Test Results


Mar 08, 2010

Esco ได้เผยแพร่บทความใหม่เกี่ยวกับผลการทดสอบการปฏิบัติงานโดยใช้ตู้กรองอากาศ เป่าลมในแนวดิ่ง รุ่น Pharmacon โดยได้ประเมินคุณสมบัติตู้ที่ใช้สำหรับอนุภาคขนาดเล็กโดยตามคู่มือ Good Practice guidelines ซึ่งได้ตีพิมพ์โดยสมาคมนานาชาติเพื่อวิศวกรรมเภสัชกรรม หรือ International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE)

 

การทดสอบตู้กรองอากาศเป่าลมแนวดิ่งรุ่น Pharmacon ของ Esco ได้ทำการทดสอบเกี่ยวกับ ความสมบูรณ์ของชุดกรอง, ลมในแนวดิ่ง, bleed airflow,ความสว่าง และระดับความดังของเสียง โดยคุณสมบัติของตู้ผลิตตามข้อกำหนดโรงงานและผู้ผลิต ตัวอย่างฝุ่นผงที่ใช้ในการทดสอบ คือ แล็คโตส 25 กิโลกรัม โดยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดคู่มือ ISPE Good Practice Guidelines ได้ทำการเก็บตัวอย่างอากาศจากหลายๆตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งสำคัญที่ผู้ปฏิบัติ งานมีการหายใจเอาอากาศเข้า ทั้งบริเวณภายในและภายนอกตู้กรองอากาศ การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการตรวจสอบ sampling disc ชี้ให้เห็นว่าคุณสมบัติของตู้กรองอากาศเยี่ยมยอด ด้วยการที่ตัวอย่างจากทุกจุดที่ได้สุ่มเก็บมสนั้น มีค่าน้อยกว่าค่าการยอมรับได้อย่างมีนัยยะสำคัญ คือ 100 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดบทความตามลิงค์ด้านล่างhttp://www.escoglobal.com/resources/pdf/DFB_surrogate_powder_test.pdf.

 

ตู้กรองอากาศในแนวดิ่งนี้มีการใช้ความเร็วลมที่สูงเพื่อสามารถจับอนุภาคฝุ่นผงที่ลอยอยู่ในอากาศ สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น

  • ใช้เพื่อควบคุมความเสี่ยงเมื่อต้องสัมผัสกับสารพิษ เพื่อสามารถใช้เครื่องมือและกระบวนการผลิตได้หลากหลาย
  • เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนด  cGMP practices