Esco Announces Downflow Booth Videos


Dec 08, 2009


Esco ได้เผยแพร่วีดีโอเกี่ยวกับ ตู้กรองอากาศในแนวดิ่ง และ Bag-In-Bag-Out (BIBO) ซึ่งวีดีโอจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบและการโพวล์ของอากาศที่มีการหมุน เวียนในตู้ 90% และมีตัวเลือกคือ filter ที่เรียกว่า Bag-In-Bag-Out filtersวีดีโอแสดงในระบบ 3มิติ ให้ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรม และอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ตู้สำหรับทำงานที่เป็นชนิดฝุ่นผงได้เห็นถึงการหมุน เวียนของอากาศภายในตู้ในระหว่างปฏิบัติงาน นอกจากนี้ BIBO วีดีโอยังแสดงให้เห็นถึงวิธีการเปลี่ยนฟิลเตอร์อย่างไรให้ปลอดภัย XL Lin ผู้เชี่ยวชาญแผนก Pharma/Containment กล่าว วีดีโอนี้ยังให้ผู้จัดการโปรเจ็คใช้เป็นเครื่องมือสำหรับแนะนำตู้กรองอากาศ ในแนวดิ่งนี้ต่อแผนกอื่นๆ ได้ อาทิเช่น แผนกวิศวกรรม แผนกวางแผนการผลิต และ แผนกควบคุมวัตถุดิบ แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกวิเคราะคุณภาพ ผู้จัดการฝ่ายชั่ง ตวงตัวอย่างชนิดผง ผู้จัดการโรงงาน และ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย โดยไม่ต้องซื้อเครื่องก้อเข้าใจการทำงานของตู้นี้ได้


กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Esco มีหลากหลายที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับการทำงานตัวอย่างชนิดผง ด้วยจำนวนออฟฟิศของEsco ที่มีจำนวนมากมายทั่วโลกเราสามารถให้บริการ ให้คำปรึกษาแก่ท่านได้อย่างรวดเร็ว เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องมือที่ท่านจะใช้ และการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการทำงานโดยสอดคลองตามคู่มือ ตู้กรองอากาศแนวดิ่ง Pharmacon ของEsco ได้ผ่านการตรวจสอบโดย American Certified Industrial Hygienists ซึ่งผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าตู้ของเราให้ค่าที่ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน อุตสาหกรรมที่กำหนดไว้ที่ 50-100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร


For more information, contact our Pharma/ Containment Specialist at:
pharmacontainment@escoglobal.com.

Esco Pharmacon Downflow Booth Video Link:
http://www.escoglobal.com/resources/containment-pharma/videos.php