Esco Announces CO2 Incubator Beta Test Program


Dec 05, 2009Esco ได้ประกาศเรื่องการส่งตู้บ่มเพาะเลี้ยงเซลล์ไปยัง Beta test lab ทั่วโลก นำไปสู่​​การเปิดตัวของตู้อบเพาะเลี้ยงเซลล์ภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รุ่นใหม่ คาดไว้ว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2010


นับเป็นความสำเร็จของตู้อบบ่มเพาะเลี้ยงเซลล์ภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ เราสำหรับการทดสอบที่ beta cell ในการทดสอบเลี้ยงเซลล์จริงน้บเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของการเดินทางในเชิง พานิชย์ XQ Lin, ประธานบริษัท Esco กล่าว นี่คือก้าวแรกสู่การทำรายได้อย่างแท้จริงสำหรับตู้บ่มเพาะเลี้ยงเซลล์ของเรา ตามแผนที่ได้วางไว้ และเราพึงพอใจอย่างที่สุดที่ได้สถาบันวิจัยหลักอย่าง beta test site เป็นผู้ให้บริการ

สินค้าใหม่นี้ได้เป็นที่ก่อกำเนิดเซลล์ที่สวยงาม ควบคุมอุณหภูมิ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความชื้นสัมผัสได้ถูกต้องแม่นยำ ควบคุมการเกิดการปนเปื้อนได้อย่างเข้มแจ็ง เก็บข้อมูล เหตุการณ์ได้อย่างอัจฉลิยะ มีระบบควบคุมและการแจ้งเตือนแบบดิจิตับ มีหลายขนาดและมีอุปกรณ์ประกอบให้มากมาย

Editorial contact:
XQ Lin
Vice President, Esco Micro Pte Ltd
+65 65420833