Advanced Biosafety Cabinets from Esco!


May 13, 2014

Advanced Biosafety Cabinets from Esco!

 Esco, A Global Leader with at least 80,000 Cabinets Installed
  in more than 100 Countries Worldwide!
For references, click here

เคลือบด้วยสารยับยั้งการเจริญของจุลชีพ
ให้การปกป้องจากการติดเชื้อในห้องปฏิบัติการได้เหนือกว่า

 

 

ให้ Performance Envelope ขนาดใหญ่
รักษาค่าการปกป้องแม้ในขณะแรงลมไม่สมดุล

 

ใช้ ULPA Filter ซึ่งมีประสิทธิภาพการกรอง
ดีกว่า HEPA filter ถึง 10 เท่า

จึงสามารถปกป้องได้ดีกว่าตู้กรองอากาศทั่วไปได้ 10 เท่า

 

 

ที่พักแขนออกแบบให้มีการยกขึ้น
และช่องลมมีลักษณะโค้ง
ป้องกันการสกัดกั้นของม่านอากาศเพื่อคงความปลอดภัยขณะทำงาน

 

 

 

UL

NSF and UL Listed for US and Canada