การรับประกันสินค้า

ระยะเวลาในการรับประกันสินค้าขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า เริ่มรับประกันนับจากการขนส่งจากโกดังของ Esco ทั่วโลก เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าของท่านอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันโปรดตรวจสอบตามภาค ผนวกด้านล่าง

  Esco จำกัดการรับประกันเฉพาะความเสียหายจากที่เกิดจากตัววัสดุผลิตภัณฑ์และฝีมือ แรงงานเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขรับประกัน และจะทำการแก้ไขให้โดยการ ซ่อม หรือ เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เสียหรือชำรุด โดยที่สิ่งที่ชำรุดจะต้องเป็นชิ้นส่วนที่ทางเราจัดจำหน่ายให้และส่วนที่ ชำรุดได้ส่งกลับมายัง ESCO อย่างครบถ้วนสมบูรณ์หล้งการตรวจสอบ

 การรับประกันครอบคลุมเฉพาะชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เท่านั้น ไม่รวมค่าขนส่ง/หรือค่าประกันสินค้า
 

การประกันของเราไม่รวมถึง

• ค่าเสียหายจาการขนส่งหรือการติดตั้งระหว่างขนส่ง ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ท่านสามารถร้องค่าเสียหายได้จากบริษัทขนส่ง

• สินค้าที่ไม่มี serial number

• สินค้าที่ทาง ESCO ยังไม่ได้รับการชำระค่าสินค้า

• ปัญหาที่เกิดจาก

- สาเหตุภายนอก เช่น อุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิด ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งไฟฟ้า สภาวะการทำงานที่ไม่เหมาะสม

            - ได้รับการบริการจากผู้อื่นที่ไม่ใช่จาก ESCO

            - การใช้งานที่ไม่ได้เป็นไปตามคำแนะนำสินค้า

            - การบำรุงรักษาไม่ถูกต้อง

            - ใช้ส่วนประกอบ หรือ ส่วนของอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาจาก ESCO

            - เสียหายจาก ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือ สาเหตุจากธรรมชาติ

            -  ลูกค้าทำการดัดแปลงผลิตภัณฑ์

• ส่วนประกอบสิ้นเปลืองเช่น แผ่นกรอง (HEPA, ULPA, carbon, pre-filters) และ หลอดไฟ fluorescent หรือ UV

ส่วนงานการติดตั้งจากโรงงาน เครืองมือเฉพาะของลูกค้า หรือเครื่องที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่นๆ การรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะส่วนที่มีการติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น อุปกรณ์อื่นๆที่ติดมากับเครื่องของ Esco การรับประกันจะไม่ครอบคลุมและลูกค้าต้องใช้ประกันจากโรงงานของอุปกรณ์เสริม นั้นๆเท่านั้น