การอบรมหัวข้อ “ความปลอดภัยในการใช้งาน ตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควัน และตู้กรองอากาศสะอาด (Biosafety awar


May 19, 2014

 การอบรมหัวข้อ “ความปลอดภัยในการใช้งาน ตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควัน และตู้กรองอากาศสะอาด (Biosafety awar

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นหน่วยงานด้านการประสานงานวิจัยและงานบริการงานวิจัยของวิทยาเขตกำแพงแสน ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ Biosafety awareness : ตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควัน และตู้กรองอากาศสะอาด  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557