มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นมหาวิทยาลัยที่�


Jun 03, 2014

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นมหาวิทยาลัยที่

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และมีการเรียนการสอนในหลากหลายสาขาวิชา บริษัทฯ ได้จัดการอบรมฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ให้แก่อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ รวมทั้งนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดนมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมกับทางบริษัทฯ ทั้งสิ้น 37 ท่าน เพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการใช้งาน และเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้งานตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควัน และตู้กรองอากาศสะอาด