การอบรมหัวข้อ ความปลอดภัยในการใช้งาน ตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควัน และตู้กรองอากาศสะอาด (Biosafety awarene


Jun 12, 2014

 การอบรมหัวข้อ ความปลอดภัยในการใช้งาน ตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควัน และตู้กรองอากาศสะอาด (Biosafety awarene

การอบรมฯ ได้จัดขึ้น ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ภายในสภากาชาดไทย รวมทั้งเจ้าหน้าที่กาชาดจาก สปป.ลาว ที่มาศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 จำนวนรวมทั้งสิ้น 40 ท่าน ผู้เข้าอบรมฯ ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความแตกต่างและข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการ ใช้งานตู้ชีวนิรภัย และตู้กรองอากาศ โดยวิทยากร Mr.Jason Tham ,NSF accredited biosafety cabinet certifier