การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ safety awareness(BSC & Fume hood) ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Jun 13, 2014

 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ safety awareness(BSC & Fume hood)  ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสัมมนาจัดขึ้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนยน 2557 ณ ห้องประชุมกรรมการ คณะฯ อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับการประสานความร่วมมือกับศูนย์วิจัยฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วย อาจารย์ ทันตแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นิสิตฯ และเจ้าหน้าที่ จากคณะทันตแพทย์ศาสตร์และเจ้าหน้าที่จากศูนย์