การอบรมหัวข้อ ความปลอดภัยในการใช้งาน ตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควัน และตู้กรองอากาศสะอาด (Biosafety awarene


Jun 20, 2014

 การอบรมหัวข้อ ความปลอดภัยในการใช้งาน ตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควัน และตู้กรองอากาศสะอาด (Biosafety awarene

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ (ตอนล่าง) จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและมาตรฐาน ความปลอดภัยภายในศูนย์เป็นอย่างสูง ได้ร่วมกับบริษัท เอสโค ไลฟ์ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมฯ ในหัวข้อ ความปลอดภัยในการใช้งานตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควัน และตู้กรองอากาศ ขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นายสัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 30 ท่าน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฯ ได้ตระหนักถึงข้อควรปฏิบัติและความปลอดภัยในการใช้งานตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควัน และตู้กรองอากาศสะอาดได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น