New Esco Lab Freeze Dryer: Ready to SubliMate!


Aug 15, 2014

New Esco Lab Freeze Dryer: Ready to SubliMate!

Share on Facebook       Pinterest Share

 

ทำไมเราต้องทำแห้งตัวอย่าง?
Ø เพื่อเพิ่มอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ทางยา
Ø เพื่อเตรียมตัวอย่างสำหรับการศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์
Ø เพื่อเตรียมตัวอย่างเพื่องานวิเคราะห์ต่อๆไป
Ø. เพื่อคืนรูปผลิตภัณฑ์จากการละลายตัวอย่าง และอื่นๆ

ข้อดีของการทำแห้งด้วยการทำแห้งเยือกแข็งภายใต้สภาวะสุญญากาศ (Lyophilization)
สำหรับผลิตภัณฑ์ทางยา
Ø ง่ายต่อการขนส่ง
Ø การทำแห้งตัวอย่างด้านยาด้วยอุณหภูมิต่ำเพื่อรักษาสภาพวัตถุดิบที่มีความอ่อนไหว(sensitive) ต่ออุณหภูมิสูง หรือความร้อน
Ø ทำแห้งภายใต้สภาวะความดันต่ำเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อ หรือยับยั้งการมีชีวิตของแบคทีเรียเนื่องจากภาวะพร่องออกซิเจน
Ø ลดความชื้น , เพื่อการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น
 
สำหรับงานศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
Ø ส่วนประกอบต่างๆ ของวัตถุดิบที่นำมาศึกษา
Ø เพื่อการวิเคราะห์ผลในอนาคต และศึกษาตัวอย่างที่ถูกละลายมาแล้ว

 


 

Esco SubliMate® คือเครื่องทำแห้งเยือกแข็งภายใต้สภาวะสุญญากาศรุ่นล่าสุดจาก Esco ที่สามารถทำแห้งตัวอย่างได้โดยไม่ต้องแช่เย็น  ท่านสามารถตรึง(stabilizer) ตัวอย่างเชื้อ(microbial cultures)  รักษาสภาพของวัตถุดิบ และง่ายต่อการเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง

เนื่องจากการทำแห้งด้วยวิธี Freeze drying จะดึงน้ำ หรือ ตัวทำละลายออกจากตัวอย่างแช่แช็งด้วยกระบวนการที่เรียกว่า sublimation วัตถุดิบสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องโดยไม่ต้องมีการแช่เย็น

 
Freeze Dryer Picture

Esco SubliMate®2
Freeze Dryer (FDL-2S8)

 

Ø   ทำอุณหภูมิได้ต่ำถึง -55 องศาเซลเซียส
Ø  ดักจับน้ำแข็งได้ 2.5 กิโลกรัม ภายในเวลา 24 ชั่วโมง
Ø  ความจุสูงสุด 2.5 กิโลกรัม
Ø  ความจุคอนเดนเซอร์ 3.5 ลิตร
Ø  หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 5.7 นิ้ว
     - อ่านค่าด้วยตัวเลขไฟฟ้า
     - มีการแสดงสถานะการทำงาน
     - ควบคุมความดันได้ (อุปกรณ์ประกอบ สั่งซื้อเพิ่มเติม)   
Ø  มีระบบลายลายน้ำแข็งมาตรฐาน
Ø  มีท่อระบายน้ำภายใน

Freeze Dryer Picture

Esco SubliMate®5 
Freeze Dryer (FDL-5S8)  

Ø  ทำอุณหภูมิได้ต่ำถึง -55 องศาเซลเซียส
Ø  ดักจับน้ำแข็งได้ 5 กิโลกรัมภายในเวลา 24 ชั่วโมง
Ø  ความจุสูงสุด 2.5 กิโลกรัม
Ø  ความจุช่องคอนเดนเซอร์ 7 ลิตร
Ø  หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 5.7 นิ้ว
     - อ่านค่าด้วยตัวเลขไฟฟ้า
     - มีการแสดงสถานะการทำงาน
     - ควบคุมความดันได้ (อุปกรณ์ประกอบ
       สั่งซื้อเพิ่มเติม)   
Ø  มีระบบลายลายน้ำแข็ง

Freeze Dryer Picture

Esco SubliMate®5LT
Freeze Dryer (FDL-5L8)  

Ø  ทำอุณหภูมิได้ต่ำสุด -105 องศาเซลเซียส
Ø  ดักจับน้ำแข็งได้ 5 กิโลกรัมภายในเวลา 24 ชั่วโมง
Ø ความจุสูงสุด 2.5 กิโลกรัม
Ø ความจุช่องคอนเดนเซอร์ 7 ลิตร
Ø หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 5.7 นิ้ว
     - อ่านค่าด้วยตัวเลขไฟฟ้า
     - มีการแสดงสถานะการทำงาน
     - ควบคุมความดันได้ (อุปกรณ์ประกอบ สั่งซื้อเพิ่มเติม)   
Ø  มีระบบลายลายน้ำแข็ง