ตอบโจทย์การทำงาน PCR ที่ปราศจากการปนเปื้อน


Aug 19, 2014

ตอบโจทย์การทำงาน PCR ที่ปราศจากการปนเปื้อน

Share on Facebook       Pinterest Share
Polymerase Chain Reaction Cabinets Picture สำหรับงานเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม

งานเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม *(Polymerase Chain Reaction:PCR) คือกระบวนการเพิ่มจำนวนคู่สมของสารพันธุกรรม DNA (copies of  DNA) ให้ได้จำนวนนับล้านจากคู่สม DNA เพียงหนึ่งเดียว หรือ จาก template ปริมาณน้อย  นี่คือปฏิกิริยาพื้นฐานที่ใช้เพื่อเพิ่มจำนวนคู่สมจำนวนมากซึ่งมีการใช้ในทุกห้องปฏิบัติการสำหรับ DNA และ RNA

เนื่องจากจำนวนคู่สมที่ถูกเพิ่มจำนวนขึ้นระหว่างการทำ PCR จึงจำเป็นต้องมีการป้องกันการเกิดการปนเปื้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงการทำปฏิกิริยา PCR ต้องมีการเฝ้าระวังในช่วงการเตรียมตัวอย่างและสารรีเอเจ้นต์เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนเกิดขึ้นในตัวอย่าง จำเป็นต้องทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมคุณภาพของอากาศ ควรเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ภายในพื้นที่สำหรับเตรียมตัวอย่าง

ตู้กรองอากาศสะอาดสำหรับงาน PCR ใช้สำรหับการเตรียมสารและตัวอย่างเพื่อลดการเกิดการปนเปื้อน
  
EPL788007
 
        EPL788003